ST100 - brojilo pripremljeno za AMM sistem

ST100 je brojilo namenjeno za direktno vezivanje na trofaznu električnu mrežu, i merenje aktivne i reaktivne (opciono) električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstva. Brojilo se može koristiti i u monofaznim električnim mrežama. Sve funkcionalnosti brojila ST100 su realizovane u skladu sa relevantnim standardima: IEC, EN, VDEW, M-bus,DLMS... Izborom odgovarajućih portova: A (port za povezivanje sa AMM centrom) i B (port za priključenje prekidačkog modula), brojilo je pripremljeno za integraciju u AMM sistem.

Priključenjem komunikacionog modula (PLUG IN) na električni port A, brojilo se uključuje u AMM sistem. Priključenjem prekidačkog modula (bistabilne sklopke) na port B, koji je realizovan po M-bus standardu, realizuje se funkcija upravljanja potrošnjom.

Integracija brojila ST100 u sistem daljinskog očitavanja brojila i upravljanja potrošnjom (AMM sitem), vrši se jednostavnim dodavanjem komunikacionog modula i prekidačkog modula ispod poklopca priključnice. Ispod poklopca priključnice predviđeni su namenski prostori, odgovarajućih dimenzija, za smeštaj komunikacionog i prekidačkog modula. Priključenja ovih modula na brojilo se vrše preko standardizovanih električnih portova.