Brojila za komercijalne korisnike

Brojila namenjena za merenje električne energije kod kategorije komercijalnih korisnika, namenjena za direktno ili transformatorsko priključenje na električnu mrežu.