Proizvodi i usluge

Kvalitet i inovativna rešenja naših proizvoda zadovoljavaju zahteve i potrebe klijenata u oblasti smart meteringa.

Meter&Control brojila električne energije, kao osnovni uređaji u sistemu, zadovoljavaju međunarodne i nacionalne standarde (IEC, EN, SRPS, DIN) koji se odnose na brojila. Svi tipovi brojila poseduju uverenje o odobrenju tipa izdato od strane nacionalnih imenovnih tela.

Paleta naših brojila pokriva zahteve na svim nivoima merenja i razmene električne energije: proizvodnja, prenos i distribucija.
Svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008.

AMM sistem obezbeđuje dvosmernu komunikaciju između centra upravljanja i mernih uređaja kod kupaca električne energije, koji mogu biti bilo iz kategorije domaćinstava, bilo komercijalnih korisnika i industrije. Sistem omogućuje nadgledanje i prikupljanje podataka sa brojila, kao i upravljanje potrošnjom. Komunikacija sa brojilima je preko niskonaponske distributivne mreže (PLC) ili preko GSM/GPRS mreže.

Nova generacija brojila (ST100 i ST300) su proizvedena u skladu sa modernom tehnologijom, aktuelnim standardima iz ove oblasti i funkcionalnim trendovima. Hardverske i softverske karakteristike koje poseduju, kao i veliki broj funkcionalnosti, čine ih pripremljenim za integraciju u AMM/MDM sistem. Brojila su modularnog koncepta sa izmenjivim komunikacionim i prekidačkim modulima. Ovo elektrodistributivnim kompanijama omogućuje faznu i fleksibilnu implementaciju sistema (prvo instalacija brojila, a zatim ostalih komponenti sistema u zavisnosti od trenutnih potreba i mogućnosti).

To znači da prilikom uvođenja AMM sistema, ovakva brojila se ne moraju menjati, već se lako integrišu u sistem jednostavnim dodavanjem komunikacionog modula na električni interfejs. Takođe, ukoliko dođe do promene komunikacione tehnologije i protokola, izmenom modema jednostavno se ispunjavaju zahtevi nove tehnologije, dok brojilo ostaje u funkciji. Brojilo poseduje i interfejs za dodavanje prekidačkog modula (sklopke) za upravljanje potrošnjom (ST100 i ST300) i daljinsko uključenje/isključenje potrošača sa mreže.

Integracija brojila ST100 i ST300 u sistem daljinskog očitavanja brojila i upravljanja potrošnjom, vrši se jednostavnim dodavanjem komunikacionog modula i prekidačkog modula ispod poklopca priključnice, u namenski predviđen prostor. Priključenja ovih modula na brojilo se vrše preko standardizovanih električnih portova (RS485 i M-Bus).

Otvorenost i "future-proof" koncept nove generacije brojila obezbeđuju potrebne funkcionalnosti nezavisno od mesta prikupljanja podataka, komunikacione tehnologije, protokola i topologije mreže.

Aktuelna softverska rešenja obezbeđuju prikupljanje i obradu podataka iz brojila, kao i konfigurisanje parametara brojila.