Brojila za domaćinstvo i široku potrošnju

Savremeni zahtevi koji se postavljaju pred funkciju merenja električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstva (i kategorije široke potrošnje), zbog karaktera potrošnje koji se u novije vreme znatno razlikuje u odnosu na nekad, predviđaju merenje i reaktivne energije kod ovih kategorije kupaca, kao i čitav niz naprednih funkcionalnosti, koje omogućuju kvalitetnu analizu potrošnje.

Nova generacija brojila (ST100) je proizvedena u skladu sa modernom tehnologijom, aktuelnim standardima iz ove oblasti i funkcionalnim trendovima. Hardverske i softverske karakteristike koje poseduju, kao i veliki broj funkcionalnosti, čine ih pripremljenim za integraciju u AMM/MDM sistem. Brojila su modularnog koncepta sa izmenjivim komunikacionim i prekidačkim modulima. Ovo elektrodistributivnim kompanijama omogućuje faznu i fleksibilnu implementaciju sistema (prvo instalacija brojila, a zatim ostalih komponenti sistema u zavisnosti od trenutnih potreba i mogućnosti).

To znači da prilikom uvođenja AMM sistema, ovakva brojila se ne moraju menjati, već se lako integrišu u sistem jednostavnim dodavanjem komunikacionog modula na električni interfejs. Takođe, ukoliko dođe do promene komunikacione tehnologije i protokola, izmenom modema jednostavno se ispunjavaju zahtevi nove tehnologije, dok brojilo ostaje u funkciji. Brojilo poseduje i interfejs za dodavanje prekidačkog modula (sklopke) za upravljanje potrošnjom (ST100 i ST300) i daljinsko uključenje/isključenje potrošača sa mreže.