Meter&Control pruža uslugu overavanja brojila električne energije.
Meter&Control je prvo akreditovano i ovlašćeno kontrolno telo za overavanje brojila električne energije u Srbiji.

Ovlaćeno kontrolno telo OM 010 je nezavisna celina u okviru Meter&Control d.o.o. Beograd.

Kontrolno telo je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije od 28.04.2011.godine, akreditacioni broj 06-063. Aktom o akreditaciji, sertifikatom, se potvrđuje da telo zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002 čime je potvrđena i kompetentnost za obavljanje poslova kontrolisanja merila električne energije prema obimu akreditacije, kao kontrolna organizacija tipa C.

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja od 7. jula 2011. godine kontrolno telo je ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije, kao prvo ovlašćeno telo iz ove oblasti u Srbiji.

Kontrolno telo overava sve vrste elektronskih i indukcionih brojila aktivne i reaktivne električne energije, i to: jednofaznih i trofaznih, za direktno priključenje, kao i za poluindirektno i indirektno priključenje.